Vesti


  Više od tri godine, slepi ne mogu da ostvare pravo na specijalna pomagala po
  propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ovako velika i neprihvatljiva
  pauza u realizaciji navedenog prava nastala je zato što republički Fond za
  penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstvo za rad, zapošljavanje i
  socijalnu politiku nisu našli rešenje koje bi bilo u skladu sa mišljenjima
  republičke Komisije za javne nabavke i državne revizorske institucije. Svo
  vreme za protekle tri godine, Savez je insistirao da se otklone prepreke
  koje stoje na putu ostvarenja prava slepih na specijalna pomagala.
  Poslednjih meseci ova aktivnost je intenzivirana i u nju su se uključili i
  mediji. Posle intenzivnih konsultacija između republičkog Fonda za penzijsko
  i invalidsko osiguranje, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja,
  Ministarstva zdravlja, republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i,
  naravno, Saveza slepih Srbije, usvojeno je novo rešenje za ostvarivanje
  prava slepih na specijalna pomagala u sistemu penzijskog i invalidskog
  osiguranja. Najpre ističemo da su nadležni protumačili da slepi osiguranici
  i slepa deca osiguranika nemaju pravo na specijalna pomagala po Zakonu o
  penzijsko-invalidskom osiguranju, nego pravo na naknadu za nabavku
  specijalnih pomagala. U skladu sa ovim mišljenjem, Upravni odbor republičkog
  Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je 3. jula 2014. godine doneo
  Odluku o obezbeđivanju uslova za ostvarivanje prava
  iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranika - slepog lica na naknadu
  za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje. Ova odluka je
  objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 69/2014. U skladu sa
  ovom Odlukom, u pomenutom Fondu je pripremljen novi obrazac zahteva za
  priznavanje prava na specijalna pomagala, zatim obaveštenje za korisnike
  prava koji imaju rešenje kojim im je priznato ovo pravo, kao i izjava koju
  treba da popune i potpišu korisnici prava na naknadu za pomenuta pomagala.
  Suština novog rešenja sastoji se u sledećem: Slepi korisnici prava imaće
  pravo na naknadu za nabavku Brajeve pisaće mašine u iznosu od 35700 dinara
  ne računajući PDV. Ovaj iznos bi se uplatio korisniku prava na njegov tekući
  račun koji prijavi. Za reproduktor, odnosno za kasetofon, korisnik prava
  može da dobije naknadu u iznosu 3190 dinara bez PDV-a. Ukoliko se ostvaruje
  pravo na elektronsko odnosno digitalno pomagalo, mi bismo to rekli pravo na
  DAISY plejer/rikorder, korisnik ima pravo na naknadu u iznosu od 35700
  dinara bez PDV-a.
  Nekoliko važnih napomena:
  Ne može se istovremeno ostvariti i pravo na reproduktor i pravo na
  elektronsko/digitalno pomagalo. Zato nema sumnje da je druga varijanta
  znatno povoljnija.
  Da biste ostvarili pravo na naknadu za elektronsko/digitalno pomagalo,
  morate dostaviti ili profakturu od prodavca ili račun.
  Ukoliko nabavite digitalno pomagalo za manju cenu od utvrđene naknade,
  dobićete naknadu u iznosu koliko je to pomagalo koštalo. Ukoliko nabavite
  digitalno pomagalo za veću cenu od utvrđene naknade, dobićete utvrđenu
  naknadu, a razliku morate sami doplatiti.
  Korisnici prava na reproduktor i Brajevu pisaću mašinu dužni su da dostave
  račun, kojim se potvrđuje da su navedena pomagala nabavljena.
  Moramo da naglasimo da su nadležni protumačili da republički Fond za
  penzijsko i invalidsko osiguranje nema pravo da odredi visinu naknade za
  specijalna pomagala. Zato su, pri određivanju visine naknade, preuzeta
  rešenja iz Pravilnika republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.
  Predstavnici Saveza su skrenuli pažnju da nije moguće potpuno preuzeti
  cenovnik RFZO, zato što Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima ovog
  Fonda ne predviđa pravo na elektronska odnosno digitalna pomagala. Ova
  intervencija Saveza je prihvaćena, pa je za elektronsko odnosno digitalno
  pomagalo utvrđena naknada kao i za Brajevu pisaću mašinu, a ne kao za
  reproduktor, što je bio prvobitni predlog. Na kraju ističemo da se Savez
  uporno zalagao da se odrede naknade za specijalna pomagala koje će omogućiti
  da se nabave makar najjeftinija pomagala. Isto tako, predstavnici Saveza su
  iznosili mišljenje da je bolje da se slepima obezbedi pravo na pomagala, a
  ne pravo na naknadu za pomagala. Očekuje se da će se uskoro republički Fond
  za penzijsko i invalidsko osiguranje pismeno obratiti slepim korisnicima
  prava na pomagala radi ostvarenja ovog prava.
  Dragiša Drobnjak, savetnik za pravna i opšta pitanja
  Branka Brkić, sekretar