Čitači ekrana i sinteze

Korišćenje Jaws-a na računarima sa ekranom na dodir

Ako imate računar sa ekranom na dodir i koristite Windows 8 operativni sistem ili noviji, Jaws možete kontrolisati direktno sa ekrana. U radu sa ekranom na dodir, koristićete jedan ili više prstiju kojima ćete praviti različite pokrete na površini ekrana i tako ćete kontrolisati Jaws i tablet. Da biste u potpunosti iskoristili prednosti ove mogućnosti potreban vam je ekran koji ima pet ili više dodirnih tačaka. U ovom članku opisaćemo kako možete koristiti ekran na dodir za kontrolu Jaws-a.

Istraživanje ekrana

Kada stavite prst na ekran, Jaws će izgovoriti naziv objekta ispod vašeg prsta. Zatim možete da pomerate prst po ekranu i Jaws će vam čitati objekte na koje nailazite. Ovo je dobar način da istražujete ekran i da saznate koji objekti se nalaze na ekranu i gde su locirani. Kada podignete prst i jednom kucnete po ekranu selektovaćete objekat koji se nalazi na toj poziciji i Jaws će izgovoriti njegov naziv. Ako dva puta kucnete po ekranu aktiviraćete tekući objekat. Kada se upoznate sa lokacijom objekata, lako ćete pronalaziti objekte bez da morate da istražujete gde se koji objekat nalazi. Na primer, U programu za poštu u Windowsu 8, okvir u kome se prikazuje telo poruke pozicioniran je na desnom delu ekrana. Dakle, ako se krećete kroz Inbox, a onda želite da pomerite fokus na telo poruke na kojoj ste, kucnite na desni deo ekrana i brzo ćete se prebaciti na tekst poruke.

Pokreti

Zadavanje Jaws komandi sa ekrana na dodir vrši se različitim pokretima korišćenjem jednog ili više prstiju. Pokreti uključuju tapkanje (taps), lake udarce (flicks) i prevlačenje (swipe). U nastavku ćemo opisati ove pokrete.

Tapkanje ( dodir, kuckanje ili lupkanje)

Tapkanje se vrši tako što se ekran dodirne jednim ili sa više prstiju i prsti se brzo podignu. Tapkanje jednim prstom naziva se tapkanje. Brzim tapkanjem više od jedanput vrši se višestruko tapkanje. Kuckanje korišćenjem dva prsta naziva se tapkanje sa dva prsta ili dvoprsno tapkanje... Tapkanje više nego jednom brzo predstavlja višestruko tapkanje. Tapkanje dva puta je dvostruko tapkanje a tri puta trostruko tapkanje. Takođe možete koristiti više prstiju u višestrukom tapkanju. Na primer, možete da tapnete dva puta sa dva prsta ili tri puta sa tri prsta.

Laki udarci i prevlačenje

Laki udarci i prevlačenje su prvenstveno pokreti za navigaciju i koriste se stalno. Lagan udarac se izvodi tako što se ekran dodirne jednim ili sa više prstiju i onda se prsti brzo pomere u određenom pravcu, recimo kao da prstom želite da nacrtate kratku liniju. Lagane udarce možete da izvodite naviše, naniže, ulevo ili udesno. Na primer, lak udarac naviše ili lak udarac udesno sa dva prsta.

Prevlačenje se izvodi tako što se dva ili više prsta postave na ekran i polako se pomeraju po ekranu u određenom pravcu. Prevlačenje se može izvoditi naviše, naniže, ulevo ili udesno. Na primer, prevlačenje naviše sa dva prsta ili prevlačenje udesno sa tri prsta. Takođe možete da vršite prevlačenje u jednom pravcu a zatim da se brzo vratite u suprotnom. Na primer, prevlačenje gore-dole sa tri prsta.

Rotiranje

Postavite dva prsta na ekran a onda napravite kružni pokret u pravcu kretanja kazaljke na satu ili u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu,kao da okrećete brojčanik na telefonu.

Štipanje

Štipanje (pinch in) se vrši tako što se palac i kažiprst postave na ekran odvojeno, a onda se pomeraju jedan prema drugom. Postoji i suprotan pokret (pinch out) koji se izvodi tako što se palac i kažiprst spojeni postave na ekran a onda se razdvoje.

Modovi dodirivanja (Touch modes)

Rotacijski pokreti vam dozvoljavaju da kružite između tri moda dodirivanja (touch modes). To su: navigacija dodirom, Čitanje teksta i podešavanja govora. Određeni pokreti će raditi različito zavisno od toga koji mod je aktivan. U nastavku ćemo opisati ove modove.

Touch Navigation (navigacija dodirom)

U ovom modu, koji je uvek difoltni, pokreti vas vode na različite objekte na ekranu.

Da se pomerite na sledeći ili prethodni objekat napravite lagan udarac udesno ili ulevo.

Da se pomerate po specifičnom tipu objekta, pravite lake udarce naviše ili naniže. Da promenite tip objekta napravite lagan udarac sa dva prsta ulevo ili udesno kako biste kružili kroz raspoložive tipove objekata korišćenjem navigacijskog rotora.

Na primer, ako želite da se laganim udarcima naniže i naviše krećete po naslovima, pravite lake udarce sa dva prsta ulevo ili udesno dok ne čujete: Headings". Sada će vas svaki lak udarac naniže ili naviše voditi na sledeći ili prethodni naslov.

Dvostruko tapkanje na tekući objekat će pomeriti fokus na taj objekat i izvršiće se odgovarajuća akcija. Na primer otvaranje menija, obeležavanje ček boksa, ili aktiviranje dugmeta ili linka.

Text Reading (Čitanje teksta)

Text Reading mod vam dozvoljava da koristite pokrete za navigaciju po karakterima, rečima, redovima i paragrafima. Ovaj mod možete da aktivirate ako ste na nekom objektu koji sadrži tekst. Tekst reading će se aktivirati automatski ako se otvori prozor sa tekstom.

Da se pomerite na sledeći ili prethodni karakter napravite lak udarac udesno ili ulevo.

Da se pomerite na sledeću ili prethodnu reč napravite lak udarac sa dva prsta udesno ili ulevo.

Da se pomerite na sledeći ili prethodni red napravite lagan udarac naniže ili naviše.

Da se pomerite na sledeći ili prethodni paragraf napravite lagan udarac sa dva prsta naniže ili naviše.

Speech Settings (Podešavanje govora)

Speech settings mod vam omogućava da brzo promenite neka podešavanja za čijim promenama se često javlja potreba

Da povećate ili smanjite brzinu izgovora napravite lak udarac udesno ili ulevo.

Da povećate ili smanjite jačinu zvuka napravite lak udarac naniže ili naviše.

Specifični Jaws pokreti

Sledi lista raspoloživih Jaws komandi koje se mogu koristiti u radu sa ekranom na dodir:

 1. Lak udarac udesno ili ulevo: Prelazak na sledeći ili prethodni objekat (Touch Navigation), prelazak na sledeći ili prethodni karakter (Text Reading) ili povećanje ili smanjenje brzine govora (Speech Settings).
 2. Lak udarac sa dva prsta udesno ili ulevo: Kruženje unapred ili unazad kroz različite tipove objekata kao što su regioni, naslovi, liste i tako dalje (Touch Navigation) ili prelazak na sledeću ili prethodnu reč (Text Reading).
 3. Lak udarac naniže ili naviše: Prelazak na sledeći ili prethodni objekat nekog tipa koji je određen korišćenjem lakog udarca sa dva prsta udesno ili ulevo (Touch Navigation), prelazak na sledeći ili prethodni red (Text Reading), ili smanjenje ili povećanje jačine govora (Speech Settings).
 4. Lak udarac naviše sa dva prsta: Izgovor tekućeg objekta (Touch Navigation) ili prelazak na prethodni paragraf (Text Reading).
 5. Lak udarac naniže sa dva prsta: Aktiviranje komande "Izgovori sve" (Touch Navigation), ili prelazak na sledeći paragraf (Text Reading).
 6. Lak udarac ulevo ili udesno sa tri prsta: Prelazak na početak ili kraj tekućeg reda (Text Reading).
 7. Lak udarac sa tri prsta naviše ili naniže: Prelazak na prvi ili poslednji objekat (Touch Navigation) ili prelazak na početak ili na kraj teksta (Text Reading).
 8. Prevlačenje sa dva prsta udesno ili ulevo: Isto kao pritiskanje tastera Escape na tastaturi.
 9. Prevlačenje sa dva prsta naviše ili naniže: Zatvaranje tekućeg programa.
 10. Prevlačenje naniže sa tri prsta: Skrolovanje (pomeranje) naviše.
 11. Prevlačenje naviše sa tri prsta: Skrolovanje (pomeranje) naniže.
 12. Prevlačenje ulevo sa tri prsta: Skrolovanje (pomeranje) udesno.
 13. Prevlačenje udesno sa tri prsta: Skrolovanje (pomeranje) ulevo.
 14. Štipanje - spajanje i razdvajanje dva prsta: Umanjivanje i uvećavanje (zoom).
 15. Tapkanje sa dva prsta: Eliminisanje govora (mutiranje).
 16. Dvostruko tapkanje: Aktiviranje trenutno selektovanog objekta. Na primer, to će proširiti ili skupiti stablo, čekirati ili dečekirati ček boks, povećati vrednost u slajder kontroli, ili aktivirati dugme ili link.
 17. Dvostruko tapkanje sa dva prsta: Isto kao pritiskanje aplikacionog tastera na tastaturi da se otvori kontekstni meni.
 18. Trostruko tapkanje - Selektovanje ili deselektovanje stavke u listi ili smanjivanje vrednosti u slajder kontroli.
 19. Dvostruko tapkanje sa tri prsta: Uključivanje i isključivanje govora.
 20. Tapkanje sa četiri prsta: Prikazivanje objašnjenja pokreta.
 21. Dvostruko tapkanje sa četiri prsta: Prikazivanje liste svih raspoloživih Jaws pokreta.
 22. Trostruko tapkanje sa četiri prsta: Ulaz u mod za vežbanje pokreta u kome možete da napravite pokret i da dobijete kratak pregled svakog pokreta. Ovo je slično Keyboard Help-u koji se aktivira kombinacijom Insert+1.
 23. Tapkanje sa pet prstiju: Otvaranje Run Jaws Manager dijaloga.
 24. Dvostruko tapkanje sa pet prstiju: Otvaranje glavnog Jaws prozora.

Takođe pročitajte: Touch kursor.