Uređivanje teksta i skeniranje

Word-osnovna podešavanja

Microsoft Word(2007)

Postoji mnogo programa za pisanje i obradu teksta. Najčešće se koriste “Notepad”, “Wordpad”, Jaws-ov “Hjpad” i dr. Programi za obradu teksta se zovu i tekst procesori. U ovom delu skripte ćemo se ograničiti na korišćenje Word tekst procesora. Ostali programi rade na sličnom principu. Svaki od njih ima svoju prednost, ali se na njima ovoga puta nećemo zadržavati.

Microsoft Word je program u kome vršimo obradu teksta i celokupnu pripremu za štampu. Skoro svaki tekst koji čitate je prošao kroz neku Word obradu. To je softver sa velikim brojem opcija koje nas u radu ne zbunjuju, ali se po potrebi mogu podesiti i uštedeti nam mnogo vremena. Iz velikog broja opcija je teško izdvojiti teme koje su običnim korisnicima najbitnije, ali će vas ovaj deo sigurno naučiti da pravilno napišete svoj tekst.

Napomena za korisnike čitača ekrana Ms word od verzije 2007 koristi ribon meni, da bi ga jaws čitao mora se u opcijama jawsa čekirati sledeća opcija.Utilities /Settings Center /Miscellaneous /Use Virtual Ribbon Menu postoji od jawsa verzije 12

Pokretanje Microsoft Word-a Možemo ga pokrenuti iz start menija (start, programs, microsoft word) ili tako što kliknemo na ikonicu koja se nalazi na desktopu – ukoliko smo je prethodno napravili. Na oba načina nam se otvara prazan dokument. Ukoliko otvaramo već postojeći dokument dovoljno je da na selektovani dokument pritisnemo enter ili uradimo levi dvoklik mišem.

Navigacija kroz dokument Pod navigacijom se smatra kretanje. U ovom slučaju ćemo obraditi kretanje kroz Word dokument.

Tastaturne komande

 • karakter u desno strelica desno
 • karakter levo strelica levo
 • red gore strelica gore
 • red dole strelica dole
 • reč u desno Ctrl + strelica desno
 • reč u levo Ctrl-strelica levo
 • početak reda Home
 • kraj reda End
 • ćelija u desno u tabeli Tab
 • ćelija u levo u tabeli Shift+tab
 • vrh vidljivog ekrana Alt + ctrl + page up
 • dno vidljivog ekrana Ctrl + alt + page up
 • stranica gore page up
 • stranica dole page down
 • vrh prethodne strane Ctrl + page up
 • vrh sledeće strane Ctrl + page down
 • početak dokumenta Ctrl + home
 • kraj dokumenta Ctrl + end

Selektovanje sa tastature se vrši tako što se pozicioniramo na početak ili kraj željene selekcije i držeći shift koristimo tastaturne komande za navigaciju iz prethodne tabele.

Ukoliko želimo selektovati ceo dokument to će mo uraditi pomoću tastaturne prečice "ctrl+a" Dolazak do određene stranice možemo postići opcijom Go to „Go to“ opcija se nalazi u meniju na home tabu u podmeniju editing, gde kliknemo na find tada nam se otvara mogućnost da izaberemo dve opcije find i go to. (ctrl + g). Poseduje tri kartice u kojima se vrše različite operacije. Na kartici “go to” u prvom polju (go to what) određujemo deo dokumenta na koji želimo da odemo (page – stranica, headings – glava, tables – tabela). U sledećem polju unosimo broj elementa koji smo odabrali u prethodnom polju. U koliko želimo da pronađemo reč ili deo rečenice u dokumentu upisujemo na kartici “find” (prečica ctrl + f) i pritiskamo enter. Tog trenutka ćemo se naći na tom delu teksta ukoliko je računar našao baš tako upisan deo.

“replace” kartica (ctrl-h) nam služi da u prvom polju upišemo reč koju želimo da promenimo, a u drugom polju da upišemo reč kojom je menjamo. Zatim su nam ponuđeni replace button i replace all button. Koji ćemo button koristiti zavisi od toga da li želimo da promenimo samo jednu reč ili reč u celom dokumentu.

Navigacija mišem Mišem se takođe lako i jednostavno dolazi do bilo kog radnog dela (pomeranjem i pozicioniranjem). Korisnik često želi da pogleda drugi deo dokumenta u odnosu na deo na kom se nalazi (nadole, na gore, levo ili desno), a trenutno nije vidljiv. Tada se koristi horizontalni klizač (scrollbar) koji se nalazi u dnu dokumenta, ili vertikalni klizači koji se nalaze sa leve i desne strane prozora. Selektovanje teksta korišćenjem miša.

 • jedna reč dvostruki klik na reč
 • deo teksta držite levi taster i prevucite preko dela teksta
 • grafički objekat kliknite na objekat
 • Slika kliknite na sliku
 • jedan red Trostruki klik ispred prvog karaktera
 • više redova teksta Pomerite miša ispred prvog karaktera dok se pointer ne okrene u desnu stranu i povucite na gore ili na dole
 • Rečenice uz držanje ctrl kliknite bilo gde u rečenici
 • Pasus Dvostruki klik ispred pasusa, ili trostruki u pasus
 • više pasusa kad je jedan pasus selektovan povlačenjem na gore ili na dole selektuju se sledeći pasusi
 • cele tabele Dvostruki klik uz držanje alta

Snimanje dokumenata Snimanje Word dokumenta se ne razlikuje od snimanja u drugim programima. Treba razlikovati save i save as u file meniju. Ukoliko nismo odredili parametre za snimanje dokumenta, koristimo save as. Ukoliko pokrenemo opciju save otvoriće nam se deo za određivanje parametara. Do ove dve opcije možemo doći tako što pritisnemo alt pronadjemo karticu office a zatim strelicom na dole nađemo save as ili save. Prečica sa tastature je ctrl + s. za save as tasterska prečica je "f12" Tada nam računar otvara prozor sa više opcija po kojima se krećemo tabom, ili kliknemo mišem na željenu opciju. U polje “file name” treba upisati željeno ime fajla, u “save as type combo box“ treba odrediti tip dokumenta. Word je već postavio tip na “word documents *.docx” i to ne treba dirati. Na sledećem tabu se potpisujemo mi kao autori ukoliko to želimo, u protivnom računar će automatski upisati ime računara. Sledeći tab je regulisan za deskripciju ukoliko imamo potrebe da upišemo nešto kao napomenu uz taj fajl. sada Treba doći do "tree view ". Tu strelicom odredimo Direktorijum gde nam se nalazi folder u koji želimo da sačuvamo fajl. Otvaramo ga sa enter ili strelicom desno, potom tražimo folder u koji želimo da smestimo dokument i otvaramo ga, takođe otvaramo i pod folder ukoliko ga ima. Na kraju treba kliknuti na save button. Ukoliko nešto promenimo u već kreiranom dokumentu dovoljno je samo pri izlasku potvrditi snimanje promena na yes.

Formatiranje teksta Formatiranje teksta nam omogućava da raznim opcijama koje word ima sredimo tekst koji kucamo da izgleda lepo i pregledno. Kucamo ga kao na običnoj pisaćoj mašini. Ne moramo razmišljati o prelasku u novi red. Računar to radi sam kada dođe do kraja. U koliko želimo da napravimo novi pasus, novi red dobijamo pritiskom na taster enter. Pasusi se obično odvajaju jednim praznim redom. To postižemo dvostrukim pritiskom enter tastera. Ukoliko pogrešno otkucamo neku reč, ili deo rečenice to možemo obrisati pritiskanjem tastera „back space”, tako što kursor postavimo iza poslednjeg karaktera koji želimo da obrišemo i pritiskamo pomenuti taster. Ukoliko je deo za brisanje veći, taj deo teksta možemo selektovati i pritisnuti taster delete. /Ukoliko selektujemo deo teksta i upišemo nov tekst, stari će automatski biti obrisan. - Sa tasterskom prečicom "ctrl + e" kursor za pisanje postavljamo na sredinu.(kod pisanja naslova) -"ctrl + r" kursor postavlja na desnu stranu stranice.(kod potpisa, memoranduma) Dok ga"ctrl + l" vraća na levu stranu stranice. - Tasterskom prečicom "insert + f" jaws će nam izgovoriti u kom nam je položaju kursor za pisanje levo, desno ili pak u sredini. Komandom andu (ctrl + z) možemo povratiti nekoliko poslednjih operacija koje smo izvršili. Razlika između caps lock i shift tastera je u tome što dok je capslock uključen slova koja se kucaju su velika, a u koliko se koristi shift, on mora da se drži da bi slova bila velika. Kad pritisnemo capslock čitač ekrana će izgovoriti “capslock on (u koliko je taster uključen)” ili “capslock of (u koliko je taster isključen)”. On u gornjem desnom delu tastature ima i lampicu koja svetli u koliko je taster uključen.

Taster tab nam služi za pomeranje kursora za unapred definisan broj karaktera udesno.

Najviše opcija za uređivanje teksta nalazi se u meniju “Format”. Opcije koje se u njemu nalaze se biraju strelicama, a podešavanja unutar njih se vrše selektovanjem ili čekiranjem određene opcije. 1. Font (prečica ctrl + d) u kome pri otvaranju nailazimo na veliki broj fontova (vrsta slova). - “font style”u čijem combo boxu biramo vrstu slova (regular – obična, italic – iskošena, bold – podebljana i bold italic – iskošena i podebljana) - “font size” - podešavamo veličinu slova. - “font kolor” – boja slova - “underline style“ – nalazi se više načina podvlačenja teksta Dalje su opcije koje razmakom možemo čekirati (označiti) ili odčekirati kojima se ovde nećemo baviti. Čekiranje mišem možemo obaviti tako što kliknemo na kockicu pored željene opcije. U ovom delu se nalaze još dve kartice (grupe opcija) do kojih dolazimo sa ctrl + tab. 2. Paragraph u kome se nalaze opcije za poravnanje teksta. Objasnicemo samo ona najvažnije sa kartice indents and spacing. - Alignment combo box služi za poravnanje teksta. Opciju koju selektujemo biće prihvaćena kada potvrdimo na ok dugme. Dok smo u tekstu poravnanje možemo dobiti i tastaturnim prečicama: left + ctrl + l, right + ctrl + r i justified (obostrano poravnanje) – ctrl +j. Na ovoj kartici su bitne opcije: Left, right, before at, buy i after. U okviru ovih opcija strelicom, mišem ili upisivanjem vrednosti u centimetrima određujemo margine. - Tab button nam služi da odredimo koliko će se kursor pomeriti kada pritisnemo taster tab. 3. Bulets and numbering koristimo kod nabrajanja. U okviru te opcije postoje dva načina nabrajanja kao što nam i sam naziv kaže. U koliko kliknemo na numbering button, dok kucamo tekst kad god pritisnemo enter ispred teksta će se upisati sledeći redni broj. U koliko kliknemo na bulets, ispred teksta koji započnemo novim redom biće upisan jedan simbol. Ovo su naj važniji načini nabrajanja. Ukoliko želimo nekakav drugi način, možemo ga dobiti krećući se po karticama sa strelicama ili ctrl + tab.

Prikaz stranice Na kartici view se nalaze različiti načini prikazivanja stranice. Za čitače ekrana to nije mnogo bitno, ali će slabovidima nekad biti značajni. Ukoliko čitač ekrana ne pročita ceo red može se desiti da promenom načina prikaza postignemo čitanje. Najčešće se koriste:(Pod meni dokument) - Normal – Prelaz na novu stranicu označava tačkastom linijom preko cele širine dokumenta i posebne elemente poput zaglavlja. Koristi se uglavnom kada je u pitanju tekst. - Print layout – preporučuje se kod dokumenata koje će mo štampati. Stranice se vide onakve kakve će biti na papiru. - Web layout – se koristi kod dokumenata kod kojih želimo da vidimo kako će se prikazati na nekoj internet stranici. Podešavanje stranica

Kada smo završili sa formatiranjem dokumenta i želimo da ga štampamo, moramo podesiti izgled stranice. To u praksi znači da moramo podesiti margine i veličinu papira. Opcija “page setup” se nalazi na kartici(tabu) page Layout . Najvažnije su nam kartice “margins” i “paper”. Na “margins” kartici treba podesiti željene margine (top – gornja, botton – donja, left – leva i right – desna). U ovom delu opcija podešavamo i orijentaciju štampanja teksta (portrait – po visini papira i landscape – po širini papira). Na kartici „Size” određujemo: “paper size (veličina papira)- određujemo veličinu papira koji se nalazi u štampaču.

Pravljenje i korišćenje tabela Da bi smo napravili tabelu na mestu gde mi to želimo, kursor moramo postaviti na mesto gde želimo da bude početak tabele. Zatim Sa alt ulazimo u meni potom strelicom na desno na karticu "insert" potom strelicom na dole table pod meni i enterom potvrđujemo table. tada sa strelicom na dole određujemo koliko će tabela imati redova a sa strelicom levo desno određujemo koliko će tabela imati kolona. Sa enterom potvrđujemo odabir. Po ćelijama tabele se krećemo sa tabom (u napred) i sa shift-tabom (u nazad). Formatiranje se vrši na isti način kao i sa običnim tekstom. Da bi smo dodali novi red moramo biti na mestu gde ga želimo dodati dugme "Aplications" otvaramo kontekstni meni, strelicom na pod meni insert otvaramo ga strelicom desno, pa odabrati. na rows above (za red iznad) i rows below (za red ispod). u koliko selektovanom redu dodajemo kolonu, takođe otvaramo kontekstni meni "aplications" potom insert, zatim kliknemo na “colums to the left” (dodaje sa leve strane) i “colums to the right” (dodaje kolonu sa desne strane). U koliko želimo da obrišemo red ili kolonu u tabeli moramo kursor postaviti na nju otvoriti kontekstni meni, tu odabrati delete cells. Potom odabrati, shift cellsleft (briše poslednju kolonu u redu gde je kursor). Shift cells up (briše ) Delete entire row( briše ceo red) Delete entire column (briše celu kolonu) U tabelama nam može biti značajno sortiranje. Sa Alt ulazimo u meni sa strelicom levo ili desno pronađemo karticu "layout" strelicama na dole pronađemo pod meni "data" otvorimo ga sa strelicom na desno i odaberemo "sort" i potvrdimo sa enterom. U prvom polju biramo koju kolonu hoćemo da sortiramo. na sledećem tabu biramo kriterijum sortiranja : text, number i date. Još zanimljivo na sledećim tabovima je i to da možemo odrediti da li će sortiranje biti: uzlazno (ascending) ili descending (silazno. Na poslednjem tabu "options" treba ući i odabrati srpski latinicu kako bi sortiranje teksta bilo po našoj abecedi u protivnom će biti po engleskoj. Kada kliknemo na ok button tabela u kojoj se nalazi kursor će biti sortirana na definisani način.