Zdravstvena zaštita

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

NAJVAŽNIJE ODREDBE ZA SLEPE I SLABOVIDE
    Izvor prava: Pravilnik o sadržaju i obimu prava NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. godinu, (SL. GL. RS 3/14) Član 22 Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu: 1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata? 2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom? Član 30 Osiguranim licima iz člana 22 ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju i rešenja nadležnog organa, odnosno potvrde zdravstvene ustanove, potvrde odgovarajućeg udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o osnovu za obezbeđivanje zdravstvene zaštite. Izvor prava: Zakon o zdravstvenom osiguranju Sl. Gl. RS 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 i 119/12
  • Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba Član 41 Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima, i to: …10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života. Pravo na pratioca prilikom medicinske rehabilitacije u slučaju bolesti i povrede Član 42 Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.