Kretanje uz pomoć optičkih pomagala-Mr Tihomir Nikolić

KRETANJE UZ POMOĆ OPTIČKIH POMAGALA

Samostalno kretanje slabovidih lica je takođe predmet rada instruktora-peripatologa, naročito kada je reč o visoko slabovidim, praktično slepim, legalno slepim licima. Suština problema ove grupe je u tome što oni teže da se oslanjaju više na ostatak vida umesto da koriste pomoć ostalih zdravih čula. U izvesnim situacijama se postavlja pitanje da li da nose beli štap. Za najteže oblike slabovidosti se rade simbolični štapovi, čija je funkcija da javnosti ukažu da je reč o osobi sa oštećenim vidom.
Oslanjajući se na mali ostatak vida, slabovido lice može da napravi dve grupe pogreški:

  1. Da neke situacije uopšte ne zapazi, jednostavno ih ne vidi;

  2. Da pogrešno proceni stvari u određenoj situaciji.
Oba tipa greški mogu da budu fatalni za njegov život. Problem je u tome što je slabovidost invizibilna za javnost. Tek kada se dogodi najgore, uspemo da razjasnimo uzrok incidenta. Osim toga, javnost uopšte ne uvažava slabovidost kao invaliditet; misli da vid radi na principu radi/ne radi. Ako neko vidi, on vidi. Kada ne vidi, on ne vidi. Javno mnjenje jednostavno previđa situaciju slabovidosti. Jedini lekovi za to su pravilno informisanje javnosti i dobra obuka u orijentaciji i samostalnom kretanju slabovidih lica.
Dobra obuka se zasniva na:
  • > Dobroj medicinskoj dokumentaciji o stanju vida,
  • >Dobroj proceni funkcionalnog vida,
  • > Pravilnom izboru odgovarajućeg optičkog, korektivnog pomagala,
  • > Dobro isplaniranom i izvedenom vizualnom treningu
  • > I dobro izbalansiranom programu obuke u kojem je jasno određena uloga vida i uloga ostalih čula u uspešnom samostalnom kretanju i orijentaciji.

Tokom neposredne obuke se klijentu mora jasno ukazati na vizualne orijentire koje može da koristi na određenoj stazi imajući u vidu dnevnu i noćnu situaciju. Klijent mora da precizno vidi ono što mu u orijentaciji koristi. Treba nastojati da se utvrde moguće zablude, promašaji u vizualnoj proceni situacije. Klijent mora da se strogo pridržava precizne procene situacije. Tome mora da prilagodi brzinu kretanja. Ako mu je prepisano odgovarajuće optičko, korektivno pomagalo, klijent je obavezan da ga nosi pri samostalnom kretanju i orijentaciji. Povoljna sredina za samostalno kretanje i orijentaciju slabovidih lica je ona koja je bogata oznakama u kontrastnim bojama, obeleženim početkom i završetkom stepeništa, obeleženim ivičnjacima, čitljivim natpisima, lako uočljivim strelicama za usmeravanje, vidljivo označenim ulaznim vratima, dobrim osvetljenjem i tome slično.